Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1: Definities

Growfunding

roepnaam van het internetplatform www.growfunding.be en alle daarmee samenhangende activiteiten

Platformhouder

Growfunding vzw (voorheen HUB-EHSAL) is de initiatiefnemer van growfunding met maatschappelijke zetel te Brussel, Leopold II laan 276 te 1081 Brussel en met ondernemingsnummer BE 657.921.306 

Project

het initiatief dat zich gedurende een vooraf bepaalde looptijd via growfunding lanceert met het oog op het inzamelen van voldoende financiële middelen om een welbepaald project te realiseren

Gebruiker

gezamenlijke benaming voor elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van growfunding

Een gebruiker is:

 • een bezoeker die www.growfunding.be bekijkt zonder dat hij zich met een eigen account heeft geregistreerd
 • een volger die zich met een eigen account geregistreerd heeft op www.growfunding.be en zo een project kan volgen
 • een growfunder die zich met een eigen account geregistreerd heeft op www.growfunding.be en zo een project wenst te steunen, steunt of gesteund heeft met een financiële bijdrage
 • een projecthouder die zich met een eigen account geregistreerd heeft op www.growfunding.be en zo een project wenst te lanceren, lanceert of heeft gelanceerd

Maatschappelijke dienstverlening

het geheel van samenhangende activiteiten waarmee de platformhouder invulling geeft aan growfunding met o.a. beheer, onderhoud en opvolging internetplatform www.growfunding.be, ondersteuning gebruikers, financiële transacties en alle dienstverlening die met die activiteiten verband houden

Hoofdstuk 2: Samenvatting

Onderstaande samenvatting geeft een introductie op hoe growfunding werkt. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden vooraleer gebruik te maken van growfunding.

art 2.1 Toepassingsgebied

Growfunding beheert de website www.growfunding.be. De gebruiker verklaart zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van growfunding van zodra hij een connectie maakt met en/of zich succesvol heeft geregistreerd met een eigen account via:

 • www.growfunding.be
 • http://growfunding.nl
 • http://growfunding.org
 • http://growfunding.eu

 

De platformhouder kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden en de samenstelling van de website wijzigen. De wijzigingen kennen geen terugwerkende kracht, maar zijn wel onmiddellijk van toepassing.

 

De meest recente update dateert van 26 maart 2015.

art 2.2 Growfunding

Growfunding is een innovatieve vorm van crowdfunding waarbij de gebruiker van growfunding projecten kan bekijken, lanceren, volgen en/of steunen. De gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij een project wil volgen en/of steunen met een financiële bijdrage [donatie]. De projecthouder beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij een project wenst te lanceren (lees online gaan) en draagt de eindverantwoordelijkheid over inhoud en realisatie van het project.

art 2.3 Geslaagd project / Niet geslaagd project

Een geslaagd project is het project dat, van zodra het online staat, op het vooraf bepaalde tijdstip [streefdatum] minstens het vooraf bepaalde financiële objectief 100% heeft behaald [doelbedrag]. Bij een geslaagd project:

 • stort de platformhouder 90% van het behaalde doelbedrag op het rekeningnummer van de projecthouder
 • 10% van de donaties aan de geslaagde projecten zijn een gift aan vzw growfunding. Tegenover deze gift staat geen enkele tegenprestatie.

 

Wanneer een project op het vooraf bepaalde tijdstip [streefdatum] meer dan 100% van het financiële objectief behaalt, is dezelfde bovenstaande regeling van toepassing.

 

Een niet geslaagd project is het project, dat van zodra het online staat, op het vooraf bepaalde tijdstip [streefdatum] het vooraf bepaalde financiële objectief niet heeft behaald [doelbedrag]. Bij een niet geslaagd project

 • stort de platformhouder de donatie terug op het rekeningnummer van de growfunder, exclusief de eerder (op het moment van de donatie) afgehouden eenmalige financiële transactiekost à 1 euro
 • rekent de platformhouder geen kosten aan de projecthouder aan

art 2.4 Betalingsverkeer

Gebruikers die een financiële bijdrage [donatie] willen overmaken, worden automatisch getransfereerd naar externe leverancier Mangopay die instaat voor het beveiligd betaalverkeer. De platformhouder is niet aansprakelijk voor eventueel problemen met het betaalsysteem. 

De financiële bijdragen worden gestort op een beveiligde eWallet van Mangopay. In afwachting van de doorstorting naar de projecthouder of de terugstorting aan de growfunder blokkeert de platformhouder de donaties tot het verstrijken van de streefdatum:

 • bij een geslaagd project stort de platformhouder het verschuldigd bedrag op het rekeningnummer van de projecthouder, binnen de 30 dagen na het verstrijken van de streefdatum mits de projecthouder een door de platformhouder goedgekeurd Attentieplan (zie ART 5.7 Attentieplan) heeft opgemaakt
 • bij een niet geslaagd project stort de platformhouder het verschuldigde bedrag terug op het rekeningnummer van de growfunder, binnen de 30 dagen na het verstrijken van de streefdatum

art 2.5 Aansprakelijkheid

De platformhouder draagt zorg voor een accurate samenstelling van www.growfunding.be. Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden mocht de inhoud toch onvolledig of onjuist zijn. De platformhouder verbindt zich er toe onvolledige of onjuiste inhoud zo snel mogelijk te corrigeren van zodra hij een melding ontvangt op info@growfunding.be. De platformhouder is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruiken en/of het downloaden van bestanden op www.growfunding.be. Eventuele storingen of onderbrekingen waardoor het onmogelijk is www.growfunding.be te bezoeken en/of te gebruiken geven geen recht op schadevergoeding. Wanneer www.growfunding.be naar andere websites verwijst, heeft de platformhouder geen controle over de aard, de volledigheid, de juistheid van die websites en is er niet aansprakelijk voor.

art 2.6 Contact

Voor vragen bij of commentaar op de Algemene Voorwaarden kan de gebruiker contact opnemen via info@growfunding.be.

Hoofdstuk 3: Registreren met een account

art 3.1 Gebruiker

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zich met een eigen growfunding-account of met het eigen Facebook-account registreren op www.growfunding.be en zo een project volgen en/of steunen:

 • wanneer de gebruiker een natuurlijke persoon is, beschikt hij over een domicilie (officieel adres) in België en is hij minstens 18 jaar oud.
 • indien de gebruiker een rechtspersoon is, bevindt zijn maatschappelijke zetel zich in België.

art 3.2 Account

De gebruiker registreert zich met een eigen account, conform de richtlijnen op www.growfunding.be. Met de registratie bevestigt de gebruiker in eigen naam te handelen. De gebruiker kan op elk moment het eigen account beëindigen via een schriftelijk verzoek aan de platformhouder: per email aan info@growfunding.be of per brief op bovenstaand adres, met een kopie van de identiteistkaart in bijlage en met vermelding ‘growfunding - beëindiging account. De platformhouder beëindigt het account uiterlijk binnen de 30 dagen. De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat alle gegevens die hij aan de platformhouder verstrekt correct en volledig zijn. (identiteit, adres, e-mailadres, rekeningnummer, …). De gebruiker verbindt er zich toe elke wijziging aan de verstrekte gegevens onmiddellijk aan de platformhouder te melden. De platformhouder kan bij twijfel of misbruik de gebruiker tijdelijk of definitief verstrekte maatschappelijke dienstverlening ontzeggen door diens account te verwijderen.

 

Es gibt nicht so viele seriöse Online-Glücksspieleinrichtungen, die Spielern eine komfortable Spielumgebung bieten können. Glücklicherweise fallen österreichische Online-Casinos nicht in diese Kategorie. Der Gaming Club ist seit 2004 in der virtuellen Welt tätig. Seit mehr als 10 Jahren spielen Spieler hier und schreiben begeisterte Kritiken an die Institution. Selbst wenn Sie an den kleinen Dingen etwas auszusetzen haben, ist es ziemlich schwierig, Fehler in europäischen Casinos zu finden. Der einzige Nachteil ist die Unfähigkeit, ohne Registrierung zu spielen. Es ist jedoch sehr einfach, online Mitglied dieses Elite-Establishments zu werden. Danach werden alle Spiele und Spielautomaten mit kostenlosen Chips erhältlich sein.

Online-Casinos in Österreich laden ihre Besucher ein, mehr als 200 Spielautomaten zu testen, dank derer sie sich stundenlang unterhalten können. Jeder einzelne Slot enthält ernsthafte Preise, die jeder Spieler gewinnen kann, wenn er um online casino slots echtgeld spielt. Progressive Jackpot-Slots, 3D-Slots, klassische Simulatoren - all dies und noch viel mehr gibt es in Online-Casinos. Zahlreiche andere Spiele lassen die Spieler nicht langweilen. Hier können Sie alle Arten von Roulette, Blackjack, Videopoker, Spiele mit Live-Dealern, Spielhallen, Rubbelkarten und viele andere beliebte Spiele spielen.

art 3.3 Gebruikersgegevens en wachtwoord

De gebruiker verbindt er zich toe de gebruikersgegevens (login) en het wachtwoord van de eigen het account geheim te houden en derden geen toegang tot www.growfunding.be te verlenen via het eigen account. De gebruiker blijft aansprakelijk indien derden gebruik zouden maken van zijn account en dit zolang de gebruiker de platformhouder hiervan niet schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. De platformhouder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van ongeoorloofd gebruik van gebruikersgegevens en/of wachtwoord van de gebruiker.

art 3.4 Bescherming privacy

De platformhouder stelt de door de gebruiker verstrekte gegevens enkel ter beschikking van de projecthouder wiens project de gebruiker wenst te volgen en/of te steunen.

art 3.5 Auteursrechten en eigendomsrechten

De gebruiker behoudt de eigen auteursrechten en de eigen andere intellectuele eigendomsrechten op de bestanden, gegevens en/of materialen die hij op www.growfunding.be ter beschikking stelt of uploadt. De gebruiker stemt er mee in dat hij de platformhouder een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om:

 • die bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken op www.growfunding.be
 • die bestanden, de gegevens en/of materialen te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om die te gebruiken en te verveelvoudigen) in welke media dan ook voor het bekend maken van growfunding

 

De gebruiker stemt er mee in dat de platformhouder

 

 • die bestanden, gegevens en/of materialen om welke reden dan ook kan verwijderen op www.growfunding.be zonder dat de platformhouder aansprakelijk kan gesteld worden ten aanzien van de gebruiker of derden

art 3.6 Misbruik

De gebruiker verbindt er zich toe op www.growfunding.be geen bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen (lees: uploaden) die:

 • op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn
 • inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of op rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy
 • in strijd zijn met wetgeving en/of met toepasselijke regelgeving
 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die www.growfunding.be beschadigen, onbruikbaar, ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen

art 3.7 Niet toegelaten inhoud

Het is de uitsluitende bevoegdheid van de platformhouder niet toegelaten inhoud te weren. De gebruiker verbindt er zich toe zich te houden aan onderstaande, niet uitputtende opsomming van niet toegelaten inhoud:

 • discrimineren op basis van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst en/of inhoud die kwetsend kan overkomen
 • aanzetten of oproepen tot geweld tegen derden, tot het lastigvallen van derden, tot het uitbuiten of misbruiken van derden
 • inhoud in strijd met de goede zeden of goede smaak, gewelddadige inhoud, pornografische inhoud
 • persoonsgebonden gegevens
 • aanzetten of plegen van illegale activiteiten
 • kettingbrieven, junk-mail of spamming
 • opvragen van gebruikersgegevens, wachtwoorden en/of persoonsgebonden gegevens voor commerciële of illegale activiteiten
 • partijpolitieke, religieuze en caritatieve doeleinden
 • commerciële activiteiten zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of piramidespelen
 • beeldmateriaal van derden zonder daarvoor toestemming te hebben verkregen

art 3.8 Rechtskracht overeenkomst

Met de registratie via het eigen account en het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden verklaart de gebruiker dat hij/zij bevoegd is om gebruik te maken van www.growfunding.be en te (zullen) handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Hoofdstuk 4: Een project steunen / Doneren aan een project

art 4.1 Donatie, transactiekost, terugstorting

Een donatie is de financiële bijdrage die de gebruiker/growfunder overmaakt aan een welbepaald project op www.growfunding.be om zo een projecthouder te steunen bij het financieren en welslagen van zijn project. Op het moment dat de gebruiker/growfunder zijn financiële bijdrage overmaakt, rekent growfunding hem automatisch en eenmalig 1 euro (€ 1,00) aan om de financiële transactiekost te dekken. De gebruiker/growfunder kan de overgemaakte donatie en de financiële transactiekost niet terugvorderen. Bij een niet geslaagd project - dit is het project, dat van zodra het online staat, op het vooraf bepaalde tijdstip [streefdatum] het vooraf bepaalde financiële objectief niet heeft behaald [doelbedrag] - stort de platformhouder het verschuldigd bedrag terug op het rekeningnummer van de growfunder, binnen de 30 dagen na het verstrijken van de streefdatum. Het verschuldigd bedrag is de donatie, exclusief de eerder (op het moment van de donatie) en eenmalig afgehouden 1 euro (€ 1,00).

art 4.2 Inspanningsverbintenis

Van zodra de gebruiker/growfunder een donatie aan een project overmaakt, sluit hij door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst af met de projecthouder, zonder dat de platformhouder betrokken partij is in deze overeenkomst. De overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverbintenis: de projecthouder engageert zich om met het opgehaalde doelbedrag het project te realiseren en de beloofde attenties waar te maken. De gebruiker/growfunder aanvaardt dat het afsluiten van de overeenkomst met de projecthouder hem geen afdwingbaar recht verschaft op welke tegenprestatie dan ook vanwege de projecthouder.

Hoofdstuk 5: Een project indienen, lanceren en opvolgen

art 5.1 Projecthouder

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via het aanmaken van een account op www.growfunding.be een project indienen, lanceren (lees: online gaan op www.growfunding.be) en opvolgen. Indien de projecthouder:

 • een natuurlijke persoon is, is hij minstens 18 jaar, gedomicilieerd in België en beschikt hij over een Belgisch rekeningnummer
 • een rechtspersoon is, bevindt zijn maatschappelijke zetel zich in België en beschikt hij over een Belgisch rekeningnummer

art 5.2 Account

De projecthouder dient zich, conform de richtlijnen op www.growfunding.be, met een eigen account te registreren om een project in te dienen bij growfunding Met de registratie bevestigt de projecthouder in eigen naam te handelen. De projecthouder kan enkel met instemming van de platformhouder de eigen account beëindigen. De projecthouder is er verantwoordelijk voor dat alle gegevens die hij aan de platformhouder verstrekt correct en volledig zijn (identiteit, adres, e-mailadres, rekeningnummer). De projecthouder verbindt er zich toe elke wijziging aan de verstrekte gegevens onmiddellijk aan de platformhouder te melden. De platformhouder kan bij twijfel of misbruik de projecthouder tijdelijk of definitief de verstrekte maatschappelijke dienstverlening ontzeggen door diens account te verwijderen.

art 5.3 Gebruikersgegevens en wachtwoord

De projecthouder verbindt er zich toe gebruikersgegevens en wachtwoord van het eigen account geheim te houden en derden geen toegang tot www.growfunding.be te verlenen via het eigen account. De projecthouder blijft aansprakelijk indien derden gebruik zouden maken van zijn account en dit zolang de projecthouder de platformhouder hiervan niet schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. De platformhouder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van ongeoorloofd gebruik van gebruikersgegevens en/of wachtwoord van de projecthouder

art 5.4 Indienen en lanceren

De platformhouder (enkel hij) beoordeelt of hij een door de projecthouder ingediend project al dan niet lanceert (online plaatst) op www.growfunding.be. Vooraleer het te lanceren, beoordeelt de platformhouder het ingediende project op onderstaande, cumulatieve criteria:

 • de projecthouder gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden
 • het project beantwoordt aan de inhoudelijke criteria die growfunding hanteert: het project is kleinschalig, speelt in op de Brusselse stedelijke polsslag en bewerkstelligt via een verscheidenheid aan attenties een directe relatie met de growfunder
 • het project leent zicht tot de methodiek van crowdfunding: het project kent een urgentie, stelt een realistisch en vooraf bepaald financieel objectief [doelbedrag] voorop dat binnen een looptijd van minimum 30 dagen tot maximum 90 dagen tegen het vooraf bepaalde tijdstip [streefdatum] via donaties kan opgehaald worden
 • de projecthouder verstrekt de platformhouder tijdig alle tekst- en beeldmateriaal conform de richtlijnen van de platformhouder

art 5.5 Voortgang

Via de door de platformhouder aan hem ter beschikking gestelde projectpagina houdt de projecthouder zijn growfunder(s) via www.growfunding.be op de hoogte van de voortgang van zijn project via:

 • het plaatsen van regelmatige updates (met tekst, foto’s, filmpjes, …)
 • het accuraat beantwoorden van vragen van de growfunder
 • het melden van nieuwe projectontwikkelingen

art 5.6 Geslaagd project / Niet geslaagd project

Een geslaagd project is het project dat, van zodra het online staat, op het vooraf bepaalde tijdstip [streefdatum] minstens het vooraf bepaalde financiële objectief 100% heeft behaald [doelbedrag]. Bij een geslaagd project:

 • stort de platformhouder 90% van het behaalde doelbedrag op het rekeningnummer van de projecthouder, binnen de 30 dagen na het verstrijken van de streefdatum en mits de projecthouder een door de platformhouder goedgekeurd Attentieplan heeft opgemaakt 
 • 10% van de donaties aan de geslaagde projecten zijn een gift aan vzw growfunding. Tegenover deze gift staat geen enkele tegenprestatie.

Wanneer een project op het vooraf bepaalde tijdstip [streefdatum] meer dan 100% van het financiële objectief behaalt, is dezelfde bovenstaande regeling van toepassing.

 

Een niet geslaagd project is het project, dat van zodra het online staat, op het vooraf bepaalde tijdstip [streefdatum] het vooraf bepaalde financiële objectief niet heeft behaald [doelbedrag]. Bij een niet geslaagd project

 

 • stort de platformhouder het verschuldigde bedrag [donatie] terug op het rekeningnummer van de growfunder, binnen de 30 dagen en exclusief de eerder (op het moment van de donatie) afgehouden en eenmalige financiële transactiekost à 1 euro (€ 1,00)
 • rekent de platformhouder geen kosten aan de projecthouder aan

art 5.7 Attentieplan

Binnen de 30 dagen na het verstrijken van de streefdatum maakt de projecthouder een door de platformhouder goed te keuren Attentieplan op. Daarin geeft hij aan binnen welke redelijke termijn (bij voorkeur binnen de 6 maanden) hij de aan de growfunder beloofde attenties zal waarmaken en hoe hij de met de growfunder zal communiceren over het verdere verloop van het project. Zolang de projecthouder het door de platformhouder goed te keuren Attentieplan niet opmaakt, blijft het aan de projecthouder verschuldigde bedrag (cf. 90% van het behaalde doelbedrag) geblokkeerd op het rekeningnummer van de platformhouder. Wanneer 12 maanden na het verstrijken van de streefdatum de projecthouder het door de platformhouder goed te keuren Attentieplan niet heeft opgemaakt, stort de platformhouder het verschuldigd bedrag terug aan de growfunder. Het verschuldigd bedrag is de donatie, exclusief de eerder (op het moment van de donatie) afgehouden en eenmalige financiële transactiekost à 1 euro (€ 1,00).

art 5.8 Inspanningsverbintenis

Van zodra de projecthouder een project bij growfunding indient, sluit hij door het accepteren van de Algemene Voorwaarden een overeenkomst af met de platformhouder. De overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverbintenis: het afsluiten van de overeenkomst verschaft platformhouder en/of growfunder geen afdwingbaar recht op welke tegenprestatie dan ook vanwege de projecthouder. Wel zet de projecthouder alles in het werk om het opgehaalde doelbedrag te behalen, de aan de growfunder beloofde attenties binnen een redelijke termijn (bij voorkeur binnen de 6 maanden) waar te maken en zijn project te realiseren.

art 5.9 Beëindiging

De overeenkomst tussen platformhouder en projecthouder loopt ten einde:

 • indien de projecthouder zich volgens de platformhouder niet houdt aan de Algemene Voorwaarden
 • bij het verstrijken van de streefdatum indien het project het doelbedrag niet voor de volle 100% heeft behaald
 • bij het verstrijken van de redelijke termijn (bij voorkeur binnen de 6 maanden) waarbinnen de projecthouder zijn attenties waarmaakt (zie ART 5.7 Attentieplan) in het geval het project het doelbedrag voor de volle 100% of meer heeft opgehaald

Hoofdstuk 6: Maatschappelijke dienstverlening platformhouder

art 6.1 Inspanningsverbintenis

Met het wedezrzijds accepteren van de Algemene voorwaarden sluiten gebruiker/growfunder en projecthouder een inspanningsverbintenis af zonder dat zonder dat de platformhouder betrokken partij is in deze overeenkomst.

art 6.2 Aansprakelijkheid maatschappelijke dienstverlening

De platformhouder is niet aansprakelijk voor de manier waarop gebruik gemaakt wordt van de door hem verschafte maatschappelijke dienstverlening. Bezoeker, gebruiker/growfunder, projecthouder of anderen zullen de platformhouder vrijwaren en gevrijwaard houden van aanspraken door derden met betrekking tot bestanden, gegevens en/of materialen die de platformhouder op www.growfunding.be of ter beschikking stelt. De platformhouder is niet verantwoordelijk voor de verhoudingen tussen projecthouder en gebruiker/growfunder en heeft slechts een zeer beperkte controle op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van hoe projecthouder en gebruiker/growfunder hun rechten en plichten naleven. De platformhouder draagt zorg voor een accurate samenstelling van www.growfunding.be. Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden mocht de inhoud toch onvolledig of onjuist zijn. De platformhouder verbindt zich er toe onvolledige of onjuiste inhoud zo snel mogelijk te corrigeren van zodra hij een melding ontvangt op info@growfunding.be. Indien de platformhouder als gevolg van een tekortkoming alsnog aansprakelijk is, beperkt de aansprakelijkheid zich tot de directe schade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming.

art 6.3 Aansprakelijkheid website

De platformhouder geeft geen garantie dat www.growfunding.be te allen tijde toegankelijk is. Eventuele storingen of onderbrekingen waardoor het onmogelijk is www.growfunding.be te bezoeken en/of te gebruiken geven geen recht op schadevergoeding. De platformhouder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet (goed) functioneren van www.growfunding.be tenzij sprake is van grove nalatigheid van de platformhouder. De platformhouder kan zonder een reden op te geven en zonder dit vooraf bekend te maken www.growfunding.be (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het gebruik ervan beperken en/of de maatschappelijke dienstverlening opschorten, zonder dat ten overstaan van de platformhouder enig recht op schadevergoeding ontstaat. De platformhouder is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruiken en/of het downloaden van bestanden op www.growfunding.be. De platformhouder kan op www.growfunding.be kan via hyperlinks, banners, buttons, … verwijzen naar websites van derden zonder dat hij aansprakelijk kan gesteld worden voor de inhoud en het beleid van die websites.

art 6.4 Inbreuken

Het is de uitsluitende bevoegdheid van de platformhouder te beoordelen of de gebruiker:

 • zich houdt aan de Algemene Voorwaarden
 • dreigt schade toe te brengen aan zichzelf, derden en/of www.growfunding.be
 • voldoende geverifieerd of geïdentificeerd kan worden

Indien de platformhouder hierop inbreuken vaststelt kan hij, zonder aansprakelijk te worden gesteld, ten overstaan van de gebruiker:

 • activiteiten beperken
 • het account tijdelijk of blijvend beëindigen, verwijderen en/of verwijderd houden
 • bestanden, gegevens en/of materialen verwijderen
 • een activiteit kenbaar maken
 • een waarschuwing laten uitgaan
 • de maatschappelijke dienstverlening opschorten of beëindigen

art 6.5 Privacybeleid

De platformhouder verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de gebruiker en gebruikt persoonsgegevens enkel in overeenstemming met zijn Privacybeleid.

art 6.6 Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst zouden kunnen voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.